Kulturminner

Kulturminner

Marnardal Kommune

Kulturminneplan for kommunen


Marnardal kommune har utarbeidet en kommunedelplan for kulturminner.


Kulturminneplanen skal være med på å gi kommunen økt kunnskap om lokalhistorien og være med på å styrke fokus på kulturarv i kommunen.


Det er en tanke at en slik plan vil sette kulturminner og kulturarv på den politiske dagsorden og gi mulighet for innarbeidelse i større deler av kommunens virksomhet.


Hva er en kulturminneplan, og hva skal den bestå av?

Kulturminneplanen har som formål å fokusere på de oppgaver kommunen bør starte opp, eller videreføre for å legge til rette for en helhetlig kulturminneforvaltning.


Overordnet mål i kunnskapsløftet er at alle kommuner skal ha tilgjengelig kunnskap om, oversikt over viktige kulturminner og planer for forvaltningen av disse. Alle disse temaene faller naturlig inn som en del av en kulturminneplan.


Hva skal vi ta utgangspunkt i når vi skal se på kulturminner i kommunen?

Det er såpass mange kulturminner i en kommune at det naturligvis må skje en prioritering i hvilke kulturminner man skal utvikle, verne og formidle i en kommune.


Så hva skal man ta utgangspunkt i?

Det mest naturlige er ofte å ta utgangspunkt i det vi kaller en kulturminneverdi.

Kulturminneverdi er noe vi alle kan tilskrive en bygning, en sti, en vannsag eller lignende.


Kommunen har i denne planen lagt til rette for hva kommunen selv synes er verneverdig av kultur. M.a.o. hvilken kulturminneverdi vi tillegger kulturminnet. Dette beror ikke bare på hva som tidligere er fredet eller følger lover av verneverdi, men hvilke kulturminner kommunen selv vil verne eller utvikle.


«KULTURMINNER ER ALLE SPOR ETTER MENNESKERS LIV OG VIRKE I VÅRT FYSISKE MILJØ. BEGREPET OMFATTER OGSÅ STEDER DET KNYTTER SEG HISTORISKE HENDELSER, TRO ELLER TRADISJON TIL. OGSÅ NATURELEMENTER MED KULTURHISTORISK VERDI ER KULTURMINNER, ELLER KAN INNGÅ SOM DEL AV ET KULTURMINNE.»


-RIKSANTIKVARENS DEFINISJON AV KULTURMINNE